Чл.1 ./1/ Настоящите Общи условия за покупка на ваучери по електронен път /наричани по-долу за краткост „Общите условия“/ се прилагат към всички договори за покупко-продажба на ваучери, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.aquaparknessebar.bg, която се оперира и поддържа от „Актив-02“ ООД.
/2/ www.aquaparknessebar.bg е виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, който е предназначен да предоставя актуална информация на своите потребители за дейността на атракционен комплекс с наименование „АКВАПАРК НЕСЕБЪР”.
/3/ Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.aquaparknessebar.bg не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.aquaparknessebar.bg.

I. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
Чл.2. /1/ Ваучерите се предлагат и продават чрез системата за продажби на „Актив-02“ ООД, (наричано по-нататък в Общите условия Собственик), което дружество е българско юридическо лице, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131012507. Юридическото лице е със седалище и адрес на управление в град София, бул. „България“ № 60В, Бизнес център, ет.4, офис №9.
/2/ Собственикът e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.
/3/ При продажбата на ваучерите Собственикът действа само и единствено от свое име и за своя сметка. Собственикът не предлага и не продава ваучери, или каквито и да е други ценни книги от името на трето лице и/или за чужда сметка.
/4/ Адресът, на който Собственикът осъществява стопанската си дейност, не съвпада с адреса на управление, посочен в чл.2, ал.1. Собственикът осъществява стопанската си дейност на следния адрес: област Бургас, община Несебър, град Несебър, атракционен комплекс „Аквапарк Несебър”.
/5/ Данните за контакт на Собственика са както следва: интернет страница: www.aquaparknessebar.bg; адрес на електронна поща: office@aquaparknessebar.bg; телефон за връзка: (+359) 88 680 8039

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАУЧЕРИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА
Чл.3. /1/ Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.aquaparknessebar.bg са ваучери, които дават право на техния държател да посети и ползва всички атракции, магазини, ресторанти, кафетерии и други търговски обекти, както и всички организирани мероприятия и/или събития с развлекателна цел /всички наричани по долу за краткост „атракции/те”/, които се намират и се провеждат в атракционен комплекс с наименование „АКВАПАРК НЕСЕБЪР”, находящ се в град Несебър, община Несебър, област Бургас.
/2/ На интернет страницата www.aquaparknessebar.bg се публикува и обявява основната информация за атракциите, които се провеждат в атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР”. Това са данни за работно време на същия, ползването на (безплатен) транспорт, правилата за достъп до атракционния комплекс, наименованието, техническите данни и правилата за ползване на съответната атракция, както и всякаква друга полезна и необходима информация за потребителите в тази връзка.
/3/ Продаваните ваучери по своята същност не представляват билети и/или ценни книги.

III. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯТА
Чл.4./1/ Всички атракции за които се продават ваучери по електронен път чрез интернет страницата www.aquaparknessebar.bg, се организират от Собственика. Същият има задължението да осигури на държателите на ваучерите както достъп до атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР” така и ползването на всички атракции в него.
/2/ Собственикът определя цената на ваучерите, както и всички други условия, при които държателят на ваучера има право да посети атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР” и да ползва неговите атракции. Собственикът има право едностранно да прави промени в цената на ваучерите, както и на всички други условия свързани с достъпа и ползването на атракциите в атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР”. Собственикът следва да обявява всяка една предстояща промяна в съответния раздел на интернет страницата www.aquaparknessebar.bg в подходящ срок, гарантиращ узнаването и от заинтересованите лица.
/3 В случай че Собственикът не изпълни своите задължения във връзка с правата посочени в чл.3, ал.1, същият носи съответната отговорност пред лицата закупили ваучерите съгласно раздел VI /Връщане на платената цена/ от настоящите Общи условия.

IV. ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.5./1/ Чрез извършването на поръчка на електронен ваучер  през интернет страницата www.aquaparknessebar.bg клиентът прави изявление на сключване на договор, за покупка на ваучер по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана, или променяна само съгласно раздел V /отказ от закупени ваучери/ от настоящите Общи условия.
/2/ Всеки е-ваучер притежава свои индивидуален QR код, пореден номер, защита срещу фалшификация, вид на услугата, цена, срок, или определена конкретна дата за посещение, както и други полезни данни и/или информация.
/3/ Клиента получава своя е-ваучер на своя имейл във формата на pdf файл.
/4/ За покупка на е-ваучер през интернет страницата www.aquaparknessebar.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 5 стъпки:
Стъпка 1 – избор на ваучер съгласно предоставената от Доставчика информация за видовете ваучери и услуги.
Стъпка 2 – посочване и попълване на електронен адрес на клиента за получаване на информация и доставка на е-ваучера. Чрез посочване на своя електронен адрес потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава.
Стъпка 3 – съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят се осъществи достъп на горепосочената интернет страница и изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
Стъпка 4 – начин на плащане – плащането на е-ваучер се извършва по два начина:
– чрез дебитна, или кредитна банкова карта при условията за плащане посочени в обслужващата Собственика търговска банка
– чрез плащане в брой в каса на Изипей. С избиране на този метод заявката трябва да бъде платена до срока, посочен в потвърждение на заявката Ви заедно със съответния код.
Стъпка 5 – преглед на заявката, потвърждение и получаване на е-ваучер. Потвърждаването и получаването на заявените е-ваучери се извърша до 24 /двадесет и четири/ часа, считано от датата на осъществено плащане. Системата на Собственика изпраща автоматично потвърждение за извършеното плащане и самия е-ваучер. Е-ваучерът е конкретна информация, съдържаща данните посочени в чл.5, ал.2 който клиента получава на своя имейл адрес във формата на pdf файл и който може да се разпечата на всяко принтиращо устройство. QR кода който е поставен на всеки е-ваучер, съдържа цялата информация за съответната поръчка. За осигуряване на достъп до атракционния комплекс клиентът е длъжен да представи пред съответно упълномощения за това служител своя е-ваучер на хартиен, или електронен носител. В противен случай достъпът и ползването на атракциите в атракционния комплекс ще бъде отказан.
/5/ Подробно описание на всяка една стъпка клиентите могат да открият на интернет страницата на Доставчика www.aquaparknessebar.bg, раздел КУПИ ОНЛАЙН.
Чл.6. /1/ Всеки посетител е длъжен да пази своя е-ваучер до влизане в атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР”.
/2/ С покупка на този ваучер посетителят се задължава да спазва всички правила и предписания, установени от Собственика, при достъпа в комплекса и ползването на атракциите.
Чл.7. Малолетни (лица до 14-годишна възраст) и непълнолетни (лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР”, съгласно чл.8, ал.3, ал.4, и ал.7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на „Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития”, трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.

V. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ ВАУЧЕРИ
Чл.8. /1/ Потребителят има право да се откаже от закупения е-ваучер в срок от 48 (четирдесет и осем) часа, считано от датата на получаване на е-ваучера на електронна поща. Съгласно чл.10 от Закона за електронния документ и електронния подпис, за дата на получаване на е-ваучер страните ще считат датата, на която електронно изявление изпратено от Собственика, което визуализира е-ваучер е постъпило в посочената от потребителя електронна система. Ако потребителят не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система – с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.
/2/ Потребителят уведомява Собственика за желанието си за отказ от закупени е-ваучери, чрез отправяне на изрично писмено или устно уведомление. Към уведомлението следва да се приложи е-ваучер, документ, удостоверяващ плащането ако е направено през касите на Изипей, неговия QR код, както и да се посочат пълните имена на неговия държател и данни за банковата сметка на последния по която следва да се възстанови цената за неговото закупуване.
/3/ Собственика възстановява цената в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на която е получил уведомлението по чл.8, ал.2.
/4/ Потребителят отправя уведомлението си до Собственика за отказ чрез съобщение до електронен адрес  sales@aquaparknessebar.bg
/5/ Собственикът възстановява на потребителя само и единствено цената посочена на лицевата страна на е-ваучер.
Чл.9. Разпоредбата на чл.8 от Общите правила не се прилага за закупени ваучери до 7 (седем) дни, преди крайния срок за използване на същите посочен на тяхната лицева страна.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНА ЦЕНА
Чл.10. /1/ В случай на невъзможност за предоставяне на достъп до атракционен комплекс „АКВАПАРК НЕСЕБЪР” по причина, за която Доставчикът отговаря, същият носи отговорност за връщането на сумите, платени за е-ваучерите и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради тази невъзможност.
/2/ В тези случаи Собственикът възстановява на клиентите сумата отпечатана на лицевата страна на e-ваучера, като възстановяването става по следния начин:
1. Дистанционно – чрез изпращане на е-ваучера по куриер до адреса на управление на Собственика /посочен в чл.2, ал.2 от Общите условия, в който случай клиентът трябва да предостави на Собственика писмено изявление с номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета.
2. Ако плащането е направено през Изипей, трябва да бъде изпратен и документът с печат, удостоверяващ направеното плащане (разписка, квитанция).
/3/ При отказ на Собственика да възстанови цената на билетите, клиентите имат право да защитят своите интереси според действащото българско законодателство.
Чл.11. Вместо възстановяване на платена сума, Собственикът има право да предложи на клиентите си едно заместващо посещение при същите условия посочени в закупения е-ваучер. Информация за заместващото посещение Собственика се задължава по посочи на своята интернет страница с адрес с www.aquaparknessebar.bg.
Чл.12.Клиентът има право на един избор между възможностите посочени в чл.10 и чл.11 от Общите условия.
Чл.13. Разпоредбите на чл.10 и чл.11 не се прилагат, като Собственикът не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила и форсмажор.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.14. /1/ Собственикът е регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни, и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно, или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
/2/ С приемането на настоящите Общи условия потребителите и клиентите изразяват своето съгласие Собственикът да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.15. /1/ Собственикът не носи отговорност за валидността и автентичността на е-ваучери закупени на място, различно от интернет страницата посочена в настоящите Обши условия.
/2/ При установен опит за измама е-ваучерът се счита за невалиден.
/3/ Е-ваучерът е невалиден и ако част от него е загубена, променяна, или унищожена.
/4/ Онлайн такса /booking fee/ за услугата закупуване, или резервация на е-ваучер, към момента не се заплаща допълнително.
/5/ Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в интернет страницата www.aquaparknessebar.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без писменото разрешение на Собственика.
/6/ Във връзка с ползването на предоставените на интернет страницата www.aquaparknessebar.bg услуги, потребителят е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България, да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно чрез посочените за контакти e-mail, Собственика.
/7/ Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на ваучери по електронен път, който се сключва между Собственика и клиента чрез поръчката на ваучери чрез интернет страницата www.aquaparknessebar.bg.
/8/ Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, едностранно от Собственика като измененията влизат в сила от публикуването им в интернет страницата www.aquaparknessebar.bg, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения електронен сайт.
Чл.16. Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол при спазването на Закона за електронна търговия. За контакт с нея https://www.kzp.bg.

Схема на шатрите на Аквапарк Несебър
Всяка шатра е максимално за 8 човека, а наемането ѝ в зависимост от избраното меню включва:

Лятно време

Цена: 120 лева

Последния ергенски запой

Цена: 130 лева

Райски Остров

Цена: 140 лева

Див, див запад

Цена: 160 лева