Лични данни

Като потребители на официалния електронен портал на Аквапарк Несебър, град Несебър, https://aquaparknessebar.bg може да разглеждате страниците му, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.

В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате. Подадената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с конкретно заявените, освен в случаите, когато информирано се регистрирате за множество услуги, достъпни чрез портала (единен профил на потребителя).

„Актив-02“ ООД, юридическото лицез собственик на горепосочения електронен портал е администратор на лични данни (регистрирано с идентификационен № 348805/27.08.2012 г.). Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Основна цел на портала е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно, или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерките за което не се огласяват). „Актив-02“ ООД не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаите, изрично регламентирани в съответната законова разпоредба.

ВНИМАНИЕ: За облекчаване обслужването на нашите потребители на портала публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от „Актив-02“ ООД. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове.

„Актив-02“ ООД променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящия портал заедно с датата на актуализация.

Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за степента на защита на личните данни.

30.03.2020 г.